نقشه سایت دانشکده پرستاری مامایی
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
Collapse معرفی دانشکدهمعرفی دانشکده
تاریخچه
رسالت
اهداف
تعاریف
برنامه راهبردی
نقشه وب سایت دانشکده
برنامه عملیاتی
منشوراخلاقی
راهنمای دانشکده
امكانات آموزشي
ساختار دانشكده
Collapse رياست رياست
Collapse ریاست دانشکدهریاست دانشکده
معرفی ریاست
پیام ریاست
مسئول دفتر ریاست
رؤسای پیشین
Collapse شوراهاوکمیته هاشوراهاوکمیته ها
Collapse شورا آموزشیشورا آموزشی
اعضا
شرح وظایف
اهداف
Collapse شوراتحصیلات تکمیلیشوراتحصیلات تکمیلی
اعضا
شرح وظایف
اهداف
Collapse شورا اساتیدمشاورشورا اساتیدمشاور
اعضا
شرح وظایف
اهداف
Collapse شورا اداری دانشکدهشورا اداری دانشکده
اعضا
شرح وظایف
اهداف
Collapse کمیته برنامه ریزی عملیاتیکمیته برنامه ریزی عملیاتی
اعضا
شرح وظایف
اهداف
Collapse کمیته دانشجویان آسیب پذیرکمیته دانشجویان آسیب پذیر
اعضا
شرح وظایف
اهداف
Collapse کمیته برگزاری امتحاناتکمیته برگزاری امتحانات
اعضا
شرح وظایف
اهداف
Collapse کمیته ارزیابی درونیکمیته ارزیابی درونی
اعضا
شرح وظایف
اهداف
Collapse معاونت آموزشی معاونت آموزشی
معرفی معاونت
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse  پرستاری پرستاری
مدیر گروه پرستاری
طرح درس و اسلاید های تدریس
Collapse اطلاعات دروساطلاعات دروس
آرایش دروس
سرفصل دروس
برنامه کلاسی و کارآموزی
Collapse انجمن علمی پرستاریانجمن علمی پرستاری
گزارش فعالیت ها
همایشات و وبینارها
پوسترها
Morning case report
Collapse لاگ بوکلاگ بوک
Collapse لاگ بوک کارشناسیلاگ بوک کارشناسی
پرستاری
لاگ بوک الکترونیک
Collapse  مامایی مامایی
مدیرگروه مامایی
Collapse کارشناسی پیوستهکارشناسی پیوسته
برنامه های کلاسی و کارآموزی
Collapse اطلاعات دروساطلاعات دروس
آرایش دروس
سرفصل دروس
طرح درس و اسلاید های تدریس
Collapse کارشناسی ناپیوستهکارشناسی ناپیوسته
برنامه های کلاسی و کارآموزی
Collapse اطلاعات دروساطلاعات دروس
آرایش دروس
سرفصل دروس
طرح درس و اسلاید های تدریس
Collapse انجمن علمی ماماییانجمن علمی مامایی
گزارش فعالیت ها
همایشات و وبینارها
پوسترها
اخبارمامایی
Collapse لاگ بوکلاگ بوک
مامایی
لاگ بوک الکترونیک
Collapse اساتید اساتید
فعالیت های آموزشی و پژوهشی اساتید
اعضای هیئت علمی
Collapse اساتید مشاور اساتید مشاور
مسئول اساتید مشاور
اعضاء
شرح وظایف
برنامه اساتید مشاور دانشجویان کارشناسی پرستاری
برنامه اساتید مشاور دانشجویان کارشناسی مامایی
برنامه اساتید مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری
برنامه اساتید مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی
Collapse دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO)دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO)
کلیات واحد توسعه آموزش پزشکی
Collapse کمیته ها و دفاتر زیرمجموعهEDOکمیته ها و دفاتر زیرمجموعهEDO
Collapse هسته استعداد درخشانهسته استعداد درخشان
مسئول هسته استعداد درخشان
شرح وظایف هسته استعداد درخشان
نظام استاد حامی
ثبت نام و عضویت در سامانه سینا
برنامه استراتژیک هسته استعداد درخشان
اختراعات و دستاوردهای دانشجویان استعداد درخشان
دانشجویان هسته استعداد درخشان دانشکده
اخبار هسته استعداد درخشان
کمیته ارزشیابی
کمیته دانش پژوهی/جشنواره شهید مطهری
کمیته برنامه ریزی درسی
کمیته دانشجویی توسعه آموزش
کمیته توانمندسازی اعضا هیئت علمی
کمیته فعالیت های مبتنی بر جامعه
کارگاه ها
Collapse پژوهش در آموزشپژوهش در آموزش
طرح ها و پایان نامه ی آموزش
فرایندها در جشنواره شهید مطهری
مقالات ارائه شده درهمایش آموزش پزشکی
مقالات چاپ شده در مجلات
Collapse جشنواره آموزشی شهید مطهریجشنواره آموزشی شهید مطهری
معرفی جشنواره
مقالات پذیرفته شده درجشنواره
فرایند دانش پژوهی
ایده های نوآورانه دانشجویی
آیین نامه ها
Collapse فرم هافرم ها
فرم های مربوط به طرح دروس
فرم های ارزشیابی اساتید
Collapse منابع و پیوندهامنابع و پیوندها
EDC دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
جشنواره شهیدمطهری
Collapse مجلات آموزش پزشکیمجلات آموزش پزشکی
فارسی
انگلیسی
مراکز EDO سایر دانشکده های پرستاری و مامایی
Collapse خدمات آموزشیخدمات آموزشی
معرفی اداره خدمات آموزشی
انتخاب واحد اینترنتی
مقررات آموزشی
فرآیندها
Collapse کلاس های آنلاینکلاس های آنلاین
Collapse سامانه هاسامانه ها
سامانه نوید
سمالایو
سامانه بیگ بلو باتن
Collapse Adobe conectAdobe conect
OC
VC
فیلم های آموزش
Collapse آزمون آنلاینآزمون آنلاین
Collapse سامانه هاسامانه ها
فرادید
سجاب
فیلم های آموزش
Collapse آيين نامه و شرح وظایفآيين نامه و شرح وظایف
اساتید
کارکنان
دانشجویی
dress code
Collapse تحصیلات تکمیلی دانشکدهتحصیلات تکمیلی دانشکده
Collapse معاون تحصیلات تکمیلیمعاون تحصیلات تکمیلی
مدیر تحصیلات تکمیلی
معرفی تحصیلات تکمیلی
Collapse لیست اعضاء تحصیلات تکمیلیلیست اعضاء تحصیلات تکمیلی
شورای تحصیلات تکمیلی
Collapse کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
کارشناس پژوهشی
کارشناس آموزشی
مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی
Collapse مقطع کارشناسی ارشد پرستاریمقطع کارشناسی ارشد پرستاری
Collapse طرح درس و اسلاید های تدریسطرح درس و اسلاید های تدریس
کارشناسی ارشد پرستاری
لیست دروس کارشناسی ارشد
سرفصل دروس
اولویت های پژوهشی
Collapse عناوین پایان نامه هاعناوین پایان نامه ها
Collapse پرستاریپرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری
Collapse ژورنال کلابژورنال کلاب
دانشجویان ارشدمامایی و پرستاری
چک لیست نقد مقاله
راهنمای نگارش
فرایندها
برنامه کلاسی و کار اموزی گروه ارشد پرستاری
فرم های آموزشی
لاگ بوک کارشناسی ارشد
Collapse اطلاعات دروساطلاعات دروس
آرایش دروس
سرفصل دروس
Collapse مقطع کارشناسی ارشد ماماییمقطع کارشناسی ارشد مامایی
راهنمای نگارش
فرایندها
اولویت های پژوهشی
کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی
Collapse اطلاعات دروساطلاعات دروس
آرایش دروس
سرفصل دروس
فرم های آموزشی
Collapse طرح درس و اسلاید های تدریسطرح درس و اسلاید های تدریس
کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
Collapse رسالت و عملکردهارسالت و عملکردها
ترجمان دانش
مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
Collapse آئین نامهآئین نامه
آموزشی
Collapse میز خدمتمیز خدمت
منشور اخلاقی دانشکده
آموزش به جامعه
معرفی کتب منتشره
Collapse فرم هافرم ها
Collapse فرم های خام ویژه دانشجویانفرم های خام ویژه دانشجویان
پرستاری
مامایی
اینترشیپی
نظرسنجی در خصوص رسالت دانشکده پرستاری و مامایی
نظر سنجی از اعضاء هیات علمی جهت منابع و فضای عرصه های آموزشی
فرم های خام ویژه اساتید
فرم های خام ویژه کارکنان
فرم درج سوالات در مورد ویروس کرونا
Collapse فرم های خام ویژه ارزیابی مربیانفرم های خام ویژه ارزیابی مربیان
پرستاری
مامایی
Collapse دانش آموختگاندانش آموختگان
فرم نظر سنجی از دانش آموختگان
Collapse دسترسی سریعدسترسی سریع
کتابخانه مجازی
اطلاعات عمومی فراگیران
لینک های مفید
گالری تصاویر
لینک های مفید
Collapse تماس با تماس با
ریاست دانشکده
معاون آموزشی و پژوهشی
مدیر تحصیلات تکمیلی
مدیر گروه پرستاری
مدیرگروه مامایی
< >