ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده پرستاری مامایی

  کارشناسی مامایی

  کارشناسی پرستاری

  کارشناسی ارشد - کودکان

  کارشناسی ارشد - داخلی جراحی

  کارشناسی ارشد - روان پرستاری

 

  فهرست اساتید  دانشکده پرستاری مامایی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  صديقه افراسيابي
  اعظم حسين نژاد
  صدیقه کشاورز
  شرافت اكابريان
  فاطمه حیدری
  دکتر فرحناز كمالي
  دکتر راضيه باقرزاده
  زینب ربیعی
  دکتر رقيه گشمرد
  دکتر مسعود بحريني
  دکتر مريم رواني پور
  فاطمه مالچی
  نادیه پاکاری
  زینت شبابی
  بي‌بي ماه محمدي باغملايي
  دکتر شهناز پولادي
  شريف شريفي
  سیده مریم موسوی نسب
  دکتر فائزه جهان پور
  طيبه غريبي
  فرخنده مهبودي
  مریم چنانه
  طاهره غريبي
  دکتر حكيمه واحدپرست
  فاطمه حاجي نژاد
  دکتر اکرم فرهادی
  دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد
 
< >