ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده پرستاری مامایی

  کارشناسی مامایی

  کارشناسی ارشد مشاوره مامایی

  کارشناسی پرستاری

  کارشناسی ارشد - کودکان

  کارشناسی ارشد - داخلی جراحی

  کارشناسی ارشد - روان پرستاری

 

  فهرست اساتید  دانشکده پرستاری مامایی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  محمدعلی ابوالحسینی
  اعظم حسين نژاد
  دکتر فرحناز كمالي
  صديقه افراسيابي
  فاطمه حیدری
  دکتر رقيه گشمرد
  شرافت اكابريان
  زینب ربیعی
  فاطمه مالچی
  دکتر راضيه باقرزاده
  دکتر مريم رواني پور
  بي‌بي ماه محمدي باغملايي
  دکتر مسعود بحريني
  زینت شبابی
  نگین مشایخ فر
  نادیه پاکاری
  شريف شريفي
  سیده مریم موسوی نسب
  دکتر شهناز پولادي
  طيبه غريبي
  فرخنده مهبودي
  دکتر فائزه جهان پور
  طاهره غريبي
  دکتر حكيمه واحدپرست
  مریم چنانه
  صدیقه کشاورز
  دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد
  فاطمه حاجي نژاد
 
< >