منابع و مراجع درس  سایر موضوعات آموزشی  توسط  دکتر رقيه گشمرد  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  سایر موضوعات آموزشی  توسط  دکتر رقيه گشمرد  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح دوره ترکیبی- مجازی 63/02 kB دانلود
2 طرح دوره ترکیبی درس تکامل و سلامت خانواده 57/69 kB دانلود
3 طرح درس پرستاری بیماری های کودکان 30/69 kB دانلود
4 طرح درس پرستاری در دوره نوجوانی 86/00 kB دانلود
5 طرح درس روش تحقیق(عملی) 103/50 kB دانلود
6 طرح درس تکامل و سلامت خانواده 87/50 kB دانلود
7 طرح درس روش تحقیق(عملی) 103/50 kB دانلود
8 طرح درس روش تحقیق(عملی) 103/50 kB دانلود
9 طرح درس روش تحقیق(عملی) 103/50 kB دانلود
10 طرح درس روش تحقیق(عملی) 103/50 kB دانلود
11 طرح درس تکامل و سلامت خانواده 87/50 kB دانلود
12 طرح درس تکامل و سلامت خانواده 87/50 kB دانلود
1

< >