خانم دکتر مریم روانی پور


 

سمت: معاون آموزشی پژوهشی

تحصیلات : دکتری تخصصی پرستاری

شرح وظایف :

  • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده
  • مطالعه، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های آموزشی دانشکده
  • برنامه ریزی آموزشی با همکاری مدیران گروه ها
  • نظارت بر اجرای وظایف مدیران گروه های آموزشی دانشکده
  • اداره امور فعالیت های پژوهشی و کتابخانه
  • بررسی فعالیت های پژوهشی ارائه شده و ارزیابی آن
  • همکاری در ارائه خدمات علمی و فرهنگی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی در دانشکده
  • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
  • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده و انعکاس آن به رئیس دانشکده

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >