خانم سیده بهاره صفوی


 

سمت: کارشناس گروه پرستاری

تحصیلات: کارشناس مامایی

شرح وظایف:

 فراهم آوردن امکانات مناسب جهت کارآموزی دانشجویان در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی
 پیش بینی احتیاجات دانشجویان دانشکده و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات
 انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان
 برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
 پیگیری نمرات دانشجویان جهت ثبت در سیستم
 تهیه کارنامه تحصیلی شامل مشخصات دانشجویان و ریز نمرات
 انجام امور مربوط به صدور معرفینامه دانشجویی جهت سایر موسسات
 انجام سایر امور مربوط


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >