خانم فاطمه حاجی نژاد


سمت: مدیر گروه پرستاری

تحصیلات:  کارشناسی ارشد پرستاری

شرح وظایف:

تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق دانشکده با مشورت اعضای هیئت علمی گروه قبل از شروع سال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده
 ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی به هر یک از اعضای هیئت علمی زیر گروه
 تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به دانشکده
 تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
 تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است.
 پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
 انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات مورد نیاز به رئیس دانشکده
 پیشنهاد طرح های پژوهشی که اعضای گروه رأساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن هستند به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >