خانم دکتر فرحناز کمالی دشت ارژندی


 

سمت : سرپرست دانشکده

تحصیلات: دکتری آموزش پزشکی

شرح وظایف :

الف- نظارت برحسن اجراي مصوباتي كه از طريق رئيس دانشگاه ابلاغ مي شود و ايجاد زمينه هاي مناسب براي رشد
استعدادهاي تحصيلي
ب ـ ايجاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي ، اداري و مالي و فرهنگي دانشكده يا آموزشكده
ج ـ نظارت برحسن اجراي وظايف آموزشي ، پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشكده يا آموزشكده
د ـ ارزيابي و هماهنگ كردن كليه فعاليت هاي واحدهاي تابع دانشكده يا آموزشكده
هـ ـ پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده يا آموزشكده
و ـ نظارت بركار شوراي آموزشي ، پژوهشي و … دانشكده يا آموزشكده
ز ـ ارزيابي كار سالانه دانشكده و گزارش آن به رئيس دانشگاه
ح ـ بررسي صلاحيت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >