اداره امور عمومی


سمت: رئیس امور عمومی

تحصیلات:

شرح وظایف:

 نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای سرپرستی (امورمالی ـ کارگزینی و رفاه ـ تدارکات ـ اموال ـ انبار ـ دبیرخانه ـ خدمات و نقلیه ).
 سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 نظارت بر امور مربوط به حسابداری در چهارچوب مقررات مالی ـ صدور چک ها و تنظیم اسناد مالی جهت هزینه های پرسنلی و اداری در حدود اعتبارات مصوب ـ نظارت بر برآورد و تنظیم نگهداری اعتبارات و تنظیم دفاتر حسابداری و صورتحسابها
 نظارت بر امور کارگزینی از قبیل : ترفیع، مأموریت ها، مرخصی ها، حقوق و مزایا، انتقال در سطح حوزه مدیریت، انفصال، انتصاب، تعلیق، بازنشستگی طبق مقررات و برابر خط مشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 نگهداری پرونده های استخدامی و جمع آوری اطلاعات مورد لزوم در مورد کارکنان شاغل در واحد
 نظارت بر انجام امور تدارکاتی، لوازم مصرفی و غیرمصرفی و خدماتی واحد مربوطه
 نظارت بر امور انبارداری و نگهداری وسائل و لوازم عملیاتی در انبارها و توزیع آنها بین واحدهای تحت کنترل
 نظارت بر نگهداری و حفظ اموال و جمع آوری اموال زائد و اسقاطی و ساختمان های واحد مربوطه
 نظارت بر جریان مکاتبات امور دفتری ـ بایگانی ـ سوابق اداری و محرمانه مورد نیاز واحد
 نظارت بر انجام امور خدماتی، نقلیه، حفظ و حراست و تعمیر وسایط نقلیه و تجهیزات تعمیرگاهی و تهیه شناسنامه خودروها و تنظیم گزارشات مربوطه
 شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق


چارت سازمانی اداره امور عمومی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >