نقشه سایت دانشکده پرستاری مامایی
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
Collapse معرفی دانشکدهمعرفی دانشکده
تاریخچه
رسالت
اهداف
تعاریف
راهنمای دانشکده
نقشه وب سایت دانشکده
ساختار دانشكده
Collapse رياست دانشكدهرياست دانشكده
معرفی ریاست
پیام ریاست
Collapse معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکدهمعاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
معرفی معاونت
فعالیت های آموزشی و پژوهشی اساتید
اعضای هیئت علمی
Collapse مدیران گروهمدیران گروه
مدیر گروه پرستاری
مدیرگروه مامایی
Collapse اداره آموزشاداره آموزش
معرفی اداره آموزش
انتخاب واحد اینترنتی
فرآیندها
مقررات آموزشی
برنامه راهبردی
برنامه عملیاتی
Collapse دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکدهدفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده
معرفی تحصیلات تکمیلی
Collapse اعضاء تحصیلات تکمیلیاعضاء تحصیلات تکمیلی
مدیر تحصیلات تکمیلی
شورای تحصیلات تکمیلی
Collapse کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
کارشناس پژوهشی
کارشناس آموزشی
مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی
لیست دروس کارشناسی ارشد
سرفصل دروس
اطلاعات عمومی فراگیران
اولویت های پژوهشی
Collapse عناوین پایان نامه هاعناوین پایان نامه ها
Collapse پرستاریپرستاری
کارشناسی ارشد پرستاری
ترجمان دانش
Collapse ژورنال کلابژورنال کلاب
پرستاری
چک لیست نقد مقاله
راهنمای نگارش
فرایندها
کتابخانه مجازی
فرم های آموزشی
Collapse آئین نامهآئین نامه
آموزشی
لینک های مفید
Collapse دفتر توسعه آموزش (EDO)دفتر توسعه آموزش (EDO)
معرفی EDO دانشکده
Collapse محور های فعالیتEDOمحور های فعالیتEDO
پژوهش در اموزش و جشنواره شهید مطهری
ارتقا فرایندهای یاددهی و یادگیری برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی
توانمند سازی اساتید
ارشیابی دانشجو و استاد
هدایت استعداد های درخشان
Collapse کمیته هاکمیته ها
کمیته ارزشیابی
کمیته برنامه ریزی درسی
کمیته توانمندسازی اعضا هیئت علمی
کمیته دانش پژوهی
کمیته فعالیت های مبتنی بر جامعه
Collapse همایش آموزش پزشکیهمایش آموزش پزشکی
معرفی همایش
مقالات پژوهش در آموزش
مقالات ارائه شده توسط اساتید
کارگاه ها
Collapse پژوهش در آموزشپژوهش در آموزش
پایان نامه
مقالات
Collapse جشنواره آموزشی شهید مطهریجشنواره آموزشی شهید مطهری
معرفی جشنواره
فرمت ارسال مقاله
نحوه کسب امتیاز در فرآیند
مقالات ارسالی به جشنواره
فرایند دانش پژوهی
فرایند دانش پژوهی اساتید
ایده های نوآورانه دانشجویی
آیین نامه ها
Collapse فرم هافرم ها
فرم های مربوط به طرح دروس
فرم های ارزشیابی اساتید
Collapse منابع و پیوندهامنابع و پیوندها
EDC دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
جشنواره شهیدمطهری
Collapse مجلات آموزش پزشکیمجلات آموزش پزشکی
فارسی
انگلیسی
مراکز EDO سایر دانشکده های پرستاری و مامایی
Collapse کلاس های آنلاینکلاس های آنلاین
Collapse سامانه هاسامانه ها
سامانه نوید
سمالایو
سامانه بیگ بلو باتن
Collapse Adobe conectAdobe conect
OC
VC
فیلم های آموزش
Collapse آزمون آنلاینآزمون آنلاین
Collapse سامانه هاسامانه ها
فرادید
سجاب
فیلم های آموزش
صفحه مامایی
Collapse انجمن علمی ماماییانجمن علمی مامایی
گزارش فعالیت ها
همایشات و وبینارها
پوسترها
Collapse انجمن علمی پرستاریانجمن علمی پرستاری
گزارش فعالیت ها
همایشات و وبینارها
پوسترها
Morning case report
اساتید دانشکده
Collapse اساتید مشاور اساتید مشاور
مسئول اساتید مشاور
اعضاء
شرح وظایف
برنامه اساتید مشاور دانشجویان کارشناسی پرستاری
برنامه اساتید مشاور دانشجویان کارشناسی مامایی
برنامه استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری
برنامه استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse  پرستاری پرستاری
Collapse کارشناسی پرستاریکارشناسی پرستاری
برنامه کلاسی و کارآموزی
Collapse کارشناسی ارشد پرستاریکارشناسی ارشد پرستاری
برنامه کلاسی و کارآموزی
Collapse  مامایی مامایی
Collapse کارشناسی پیوستهکارشناسی پیوسته
برنامه های کلاسی و کارآموزی
Collapse کارشناسی ناپیوستهکارشناسی ناپیوسته
برنامه های کلاسی و کارآموزی
کارشناسی ارشد مامایی
Collapse طرح درس و اسلاید های تدریسطرح درس و اسلاید های تدریس
كارشناسي پرستاري
كارشناسي مامايي
کارشناسی ارشد پرستاری
کارشناسی ناپیوسته مامایی
کارشناسی ارشد مامایی
Collapse اطلاعات دروساطلاعات دروس
آرایش دروس
سرفصل دروس
Collapse لاگ بوکلاگ بوک
لاگ بوک کارشناسی
لاگ بوک کارشناسی ارشد
لاگ بوک الکترونیک
امكانات آموزشي
دانستنی ها
معرفی کتب منتشره
Collapse آيين نامه و شرح وظایفآيين نامه و شرح وظایف
اساتید
کارکنان
دانشجویی
Collapse فرم هافرم ها
Collapse دانشجوییدانشجویی
پرستاری
مامایی
نظرسنجی در خصوص رسالت دانشکده پرستاری و مامایی
نظر سنجی از اعضاء هیات علمی جهت منابع و فضای عرصه های آموزشی
اساتید
کارکنان
اینترشیپی
فرم درج سوالات در مورد ویروس کرونا
فرم های ارزیابی ویژه مربیان پرستاری
فرم های ارزیابی ویژه مربیان مامایی
گالری تصاویر
لینک های مفید
Collapse تماس با تماس با
ریاست دانشکده
معاون آموزشی و پژوهشی
مدیر تحصیلات تکمیلی
مدیر گروه پرستاری
مدیرگروه مامایی
Collapse دانش آموختگاندانش آموختگان
تماس با ریاست دانشکده
تماس با معاون آموزشی
تماس با مدیر تحصیلات تکمیلی
تماس با مدیر گروه پرستاری
تماس با مدیر گروه مامایی
فرم نظر سنجی از دانش آموختگان
< >