تحصیلات  شکوفه زارعی  


  کارشناسی- پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا ایران 1386 1390
  کاشناسی ارشد،روانپرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران 1390 1393

< >