پایان نامه ها  دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد  


  بررسی رویکردهای یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1391 سحر غلامی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد" دکتر مسعود بحرینی-دکتر کامران میرزایی"
  بررسی مقایسه ای مقادیر آزمایشگاهی نمونه های خون به دست آمده از خط انفوزیون ورید محیطی و روش معمول خون گیری وریدی در بیماران بستری در بخشهای داخلی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 1393 محبوبه تقی زادگان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد" دکتر محمدرضا فرزانه-دکتر کامران میرزایی"
  بررسی دیدگاه دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نقش برنامه درسی پنهان در انتقال ویژگیهای حرفه ای گری در سال تحصیلی 94-1393 مهسا شزیف جعفری کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد" دکتر مریم روانی پور-دکتر نیلوفر معتمد"
  تاثیر بکارگیری کارت باز اندیشی بر تفکر انتقادی و اعتماد بنفس دانشجویان پرستاری در سال1392 زهرا وزیریان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دکتر مسعود بحرینی" دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد"
  رابطه بین وضعیت تغذیه و شاخصهای آنتروپومتریک و بیوشیمیایی در بیماران دیالیزی بیمارستان شهدا خلیج فارس بوشهر در سال 1392 زینب قربانی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی شریف شریفی" دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد-دکتر کامران میرزایی"
  نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارتهای آموزش به مددجو از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهردر سال 94-93 زهره آزادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دکتر مرین روانی پور" دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد-دکتر نیلوفر معتمد"
  بررسی رضایت شغلی، صلاحیت بالینی و محیط عملکردی پرستاران در دو بیمارستان شهدای خلیج فارس و سلمان فارسی بوشهر در سال 93 عبدالرسول عباسی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دکتر مسعود بحرینی" دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد-دکتر کامران میرزایی"
  بررسی رضایتمندی بیماران دارای راه هوایی مصنوعی از برقراری ارتباط پرستاران با آنان در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،سال 1393 پروین صالحی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دکتر شهناز پولادی" دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد"
  بررسی تاثیر درمانی ترکیب گیاهی دریایی حصا آ برکیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان درمراکز درمانی شهر بوشهر در سال 1394 روح الله عصمتی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دکتر شهناز پولادی" دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد"
  بررسی تأثیر آموزش توسط همتا و پرستار بر روی آگاهی، نگرش و عملکرد خودمراقبتی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر و مراقبین آنان در خانواده در مرکز درمانی قلب شهر بوشهر در سال 1395 فاطمه دهقان آزاد کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دکتر شهناز پولادی" دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد"
  بررسی تاثیر آموزش بین حرفه ای بر کلیشه های ذهنی و مهارت های بالینی دانشجویان پزشکی و پرستاری و درک بیماران از کیفیت مراقبت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال1397 نگین مشایخ فر کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دکتر شهناز پولادی" دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد"
  بررسی عملکرد اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 1398 هانیه محمد دوست پزشکی عمومی دکتر کامران میرزایی" دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد"
  بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از دیدگاه دانشجویان مبتنی بر مدل سروکوال زهرا نوذری پزشکی عمومی دکتر کامران میرزایی" دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد"

< >