فعالیت های اجرایی  دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد  


  سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر 1374
  سوپروایزر بالینی بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر 1375
  مدیر گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر 1379
  ریاست دور اول هیئت مدیره نظام پرستاری هیئت مدیره نظام پرستاری بوشهر 1381
  ریاست دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر 1382
  7- مسئول اساتید راهنمای دانشکده پرستاری و مامایی 1388 دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر
  استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1389
  ریاست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1399

< >