تحصیلات  دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد  


  کارشناسی پرستاری علوم پزشکی شیراز ایران 1366 1370
  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی علوم پزشکی تهران ایران 1374 1377
  کارشناسی ارشد آموزش پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی ایران 1389 1392
  دکتری تخصصی آموزش پزشکی علوم پزشکی اصفهان ایران 1398

< >