مقالات  دکتر مريم رواني پور  


  The effect of self-management empowerment model on the sense of coherence among elderly patients with cardiovascular disease Educational Gerontology Volume 42, 2016 - Issue 2 ISI Maryam Musavinasab, Maryam Ravanipour, Shahnaz Pouladi, Niloofar Motamed, and Maryam Barekat 2
To correct poor quality of life due to the elderly's limitations and cardiovascular disorders requires the identification of supporting resources, adaptation, and enhancement of the sense of coherence. While having the little evidence available, this clinical trial was performed on 96 elderly people with cardiovascular disease. The goal was to determine the effect of education based on a self-management empowerment model on the sense of coherence. The results indicate the effect of a five-step educational intervention on a total ...

http://dx.doi.org/10.1080/03601277.2015.1078691

  Validity and reliability of elderly patients with cardiovascular disease empowerment questionnaire in receiving social support Iranian Journal of Ageing 2016; 11(2) Iranian Journal of Ageing - نشريه علمي پژوهشي سالمند. Maryam Musavinasab, Maryam Ravanipour, Shahnaz Pouladi, Niloofar Motamed, Maryam Barekat 2

  Effect of Self-management Empowering Model on the Quality of Life in the Elderly Patients with Hypertension Iranian Journal of Ageing 2016;10(4). Roghieh Khezri, Maryam Ravanipour, Niloofar Motamed, Hakime Vahedparast 2
Lifestyle and quality of life are closely associated with the prevalence of hypertension, which its lack of control can cause disability and low quality of life. This study aimed to study the impact of selfmanagement empowering model on the quality of life in patients with hypertension. Methods & Materials This study was a clinical trial, conducted on elderly patients with hypertension in Bushehr City, Iran. They were selected by purposeful method and randomly divided into case and control groups. Intervention was done in 5 ...

  Evaluation of the knowledge level of health violations in food production, distribution, sales centers and public places and their authorities investigating among the women of Bushehr city Journal of Education and Health Promotion 2016;5 pubmed Hamidreza Rassafiani, Mahtab Ghazanfari, Masoumeh Ravanipour, Niloofar Motamed, Maryam Ravanipour, Dariush Ranjbar Vakilabadi, Sedigheh Zare 5 از 8
Women and mothers are the most important educational audience to convey health teachings. This study was aimed to evaluate the knowledge level of different types of health violations of food production, distribution, sale centers and public places; and authorities investigating the violations among women referring to health care centers in Bushehr. Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, which was done cross- sectionally, 600 women who were referred to health care centers affiliated to the Bushehr ...

  STUDENTS' VIEW OF THE HIDDEN CURRICULUM IN THE TRANSMISSION CHARACTERISTIC OF PROFESSIONALISM IN BUSHEHR UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE: A QUALITATIVE STUDY MEDICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT SPRING 2016 , Volume 11 , Number 1; Page(s) 76 To 90. SHARIFJAAFARI M., YAZDANKHAHFARD M.R.*, RAVANIPOUR M., MOTAMED N., POULADI SH., AHMADLOO J.
Introduction: Researches show that medical professionalism is threatened and it is needed a proper educational intervention. Hidden curriculum plays a very important role of transmission of professional values. Most of expert curriculum planners found that the effects of the hidden curriculum of education from the educational dimensions, in particular, in transmission of values and norms is far more powerful than the obvious curriculum. Methods: In this qualitative content analysis, 15 students individually and 9 students in one group were selected in Bushehr University of Medical Sciences and semistructures interview was done. Participants of this study were medical students, nursing and midwifery students, operating room and anesthesia students in Bushehr University of Medical Sciences. Data were analyzed by using content analysis in seven steps. The accuracy of data was confirmed from various methods. Conclusion: After coding and categorizing the obtained data, the students mentioned to the three main themes as the hidden curriculum role in transition of professional characteristic. These three main roles were "communication", "principles, laws and regulations" and "supportive atmosphere". Results: Inappropriate organizational structure in the health system created some serious obstacles in the paths of professionalism. Based on the findings, some factors were considered as facilitating professionalism. They included having a good relationship, having encouragement and support system, and having the rules facilitate professionalism and organizations as well as organizational and managerial failures of Ministry of Health, educational system and lack of attention to the hidden curriculum in the transfer of professionalism were considered as inhibitors.

  بررسی نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارتهای آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 5931 فصلنامهی علمی-پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور، 1397, 24 ISC 4 2
دریافت فایل پیوست

http://journals.ajums.ac.ir/article_81715_398a3f97a07cd2f56cfb77f04174ecf3.pdf

  Facilitators and barriers affecting sexual desire in elderly Iranian women: a qualitative study SEXUAL AND RELATIONSHIP THERAPY 2019 Gharibi, T (Gharibi, Tayebeh)[ 1 ] ; Gharibi, T (Gharibi, Tahereh)[ 1 ] ; Ravanipour, M (Ravanipour, Maryam)[ 2,3 ]
Abstract Elderly people are very common perceived as asexual but some studies have reported some variations. However, very little research has been done to determine the facilitators and barriers that affect sexuality, especially in relation to elderly women. This study was undertaken to explore perceptions of sexuality among a selection of married older women in Iran in terms of facilitators and barriers. Accordingly, a study was done on 27 married women, older than 60 years. Qualitative content analysis was used to identify four distinct subthemes that served as facilitators of sexual desire. These were determined as life satisfaction, favourable outcome, spouse's characteristics, and a sense of duty. Four other subthemes were determined as barriers to sexual desire; namely physical weakness, evolving emotions, a sense of taboo, and a sense of insecurity. All these variables appeared rooted in religious teachings, social stereotypes, or cultural traditions that constituted women's perceptions of themselves as elderly married women. Further study is recommended on elderly people that includes participants of both sexes and with different marital statuses.

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E1RmWEYs1SvVOtuBmHV&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no

  Factors promoting Iranian older adults’ spirituality: a qualitative content analysis BMC Geriatrics (2019) 19:132 2.58 4 4 از 4 نویسنده
Background: Spirituality plays an important role during old age, but reveals itself as a confounding mental health concept, which needs to be defined when providing spiritual care. The purpose of this study was to explore factors promoting Iranian older adults’ spirituality. Method: In a qualitative content analysis approach, we searched for the factors promoting spirituality among a selection of Iranian older adults. Totally, 22 people aged above 60 years old were interviewed using open-ended questions. The recorded interviews were then transcribed, and a coding process was applied based on a qualitative, conventional content analysis. Results: Three key factors were found to promote the spirituality among the older adults: 1) insight in personal belief, 2) spiritual socialization, and 3) peace of mind. Traditional dimensions, the cultural surroundings, and participants’ religious beliefs were apparent in each of the categories. Conclusion: Society’s role in making the seniors spiritual role models was very important; moreover the hereafter life on religious grounds seemed to be another important factor in reaching for high levels of spiritual and mystical perfection. Educational interventions based on the elders’ needs for spiritual empowering by health care professionals especially with regards to their spiritual based social interactions and reaching peace of mind, will comprise a major part of wellness approaches. Keywords: Spirituality, Older people, Qualitative content analysis, Iran

دریافت فایل پیوست

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-019-1146-7

  Factors promoting Iranian older adults’ spirituality: a qualitative content analysis BMC Geriatrics 2019 19:132 Fatemeh Hajinejad1, Ebrahim Ebrahimi2, Anneke de Jong3 and Maryam Ravanipour1, 4 از 4 نویسنده
Abstract Background: Spirituality plays an important role during old age, but reveals itself as a confounding mental health concept, which needs to be defined when providing spiritual care. The purpose of this study was to explore factors promoting Iranian older adults’ spirituality. Method: In a qualitative content analysis approach, we searched for the factors promoting spirituality among a selection of Iranian older adults. Totally, 22 people aged above 60 years old were interviewed using open-ended questions. The recorded interviews were then transcribed, and a coding process was applied based on a qualitative, conventional content analysis. Results: Three key factors were found to promote the spirituality among the older adults: 1) insight in personal belief, 2) spiritual socialization, and 3) peace of mind. Traditional dimensions, the cultural surroundings, and participants’ religious beliefs were apparent in each of the categories. Conclusion: Society’s role in making the seniors spiritual role models was very important; moreover the hereafter life on religious grounds seemed to be another important factor in reaching for high levels of spiritual and mystical perfection. Educational interventions based on the elders’ needs for spiritual empowering by health care professionals especially with regards to their spiritual based social interactions and reaching peace of mind, will comprise a major part of wellness approaches. Keywords: Spirituality, Older people, Qualitative content analysis, Iran

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-019-1146-7

  The Relationship between the Awareness and Performance of Parents Regarding Food Security with Anthropometric Indices among School-age Children in Bushehr, Iran, during 2017 Evidence Based Care Journal ; 2019; 8 (4): 75-80 Zohreh Kohansal1, Niloofar Motamed2, Saeid Najafpour Boushehri3, Maryam Ravanipour4
Abstract Parents' awareness and performance plays a key role in food safety of the children. This study aimed to investigate the relationship between parents’ awareness and performance regarding food security with anthropometric indices in school-age children from Bushehr, Iran, during 2017. Data in this descriptive-analytical study was collected from 402 parents using questionnaires on awareness and performance as well as an anthropometric indices. According to the results, 313 parents had a good level of Food security awareness. Cereal consumption was insufficient in 70.4% of the children. 37.4% of the children were overweight or severely obese. Parents awareness and their performance revealed no significant relationship with children height and weight indices (P<0.05). However, there was a significant relationship between awareness level and BMI-for-age index (OR=0.44; P=0.02). The overconsumption of dairy in overweight children (OR=0.51; P=0.03) and insufficient consumption of vegetables in obese or severe obese children were significant (OR=1.04; P=0.03). The over- or insufficient consumption of food raises the probability of parents’ unawareness about the standards of food serving for children.

http://eprints.mums.ac.ir/11039/1/EBCJ_Volume%208_Issue%204_Pages%2075-80.pdf

  عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی از دیدگاه دانشجویان مهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک تحلیل محتوای قراردادی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد 7931 زمستان، 4 شماره، سیزدهم دوره معصومه روانی پور ، داریوش رنجبر وکیل آبادی 2 ، مریم روانی پور
چکیده مقدمه: انگیزه تحصیلی دانشجویان نقش مهم و تأثیرگذاری بر پیشرفت تحصیلی آنها داشته و یکی از مهمترین چالشهای دانشگاهها محسوب میگردد. هدف از این مطالعه تبیین عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی از دیدگاه دانشجویان مهندسی بهداشت محیط میباشد. روش بررسی: در یک مطالعه کیفی از نوع آنالیز محتوای قراردادی که بدلیل ماهیت کار جهت جمعآوری دادهها از شیوه بحث متمرکز گروهی استفاده شد؛ مجموعاً 63 دانشجوی رشته مهندسی بهداشت محیط در قالب شش گروه از دانشجویان سال اول تا چهارم کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مورد مصاحبه نیمهساختاریافته قرار گرفتند. مصاحبهها تا زمان رسیدن به اشباع دادهها ادامه یافت. متن پیاده شده مصاحبهها به صورت دستی مشابه با سایر مصاحبههای نیمهساختاریافته کیفی، کدگذاری و سپس کدها در قالب محورهای مشخص شده با استفاده از عناوین انتزاعیتر خالصه گردیدند. دقت و صحت دادهها از روشهای مختلف مورد تأئید قرار گرفت. نتایج: پس از تحلیل056 کدهای اولیه و 8 زیرطبقه نهایی، سه محور اصلی تحت عناوین آینده شغلی، هویت حرفهای و تناسب دروس آموزشی به عنوان محورهای اصلی مؤثر در انگیزه تحصیلی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط حاصل شدند. نتیجهگیری: احتماالً با اتخاذ تدابیری جهت شناسایی جایگاههای شغلی، اصالح و به روزرسانی سرفصل دروس و طرح دوره رشته در کنار معرفی بیشتر رشته مهندسی بهداشت محیط بتوان زمینه ساز ارتقاء انگیزه تحصیلی در دانشجویان این رشته گردید.

http://jmed.ssu.ac.ir/article-1-950-fa.pdf

  بررسی شاخص های دموگرافیک مرتبط با ناامنی غذایی در بررسی شاخص های دموگرافیک مرتبط با ناامنی غذایی در خانوارهای بوشهریخانوارهای بوشهری دارای کودک یک تا دوساله نشریه پرستاری کودکان 1398
مقدمه: وابستگی تغذیه ای شیرخوار به خانواده، وی را در زمره ی مهم ترین گروههای تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار داده است. این مطالعه با هدف تعیین شاخص های دموگرافیک مرتبط با ناامنی غذایی در خانوارهای بوشهری دارای کودک یک تا دوسال انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی 411 مادر دارای کودک یک تا دوسال به روش تصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. وضعیت امنیت غذایی با پرسش نامه 02 گویه ای بومی سازی شده رادیمر کرنل در سه سطح امنیت غذایی خانوار، فرد و کودک به ترتیب با همسانی درونی 1303 ،1302 و 1313 سنجیده شد. یافتهها: میزان ناامنی غذایی در سطح خانوار 5035درصد، درسطح فرد2233درصد و در سطح کودکان0033درصد بود. تحصیالت ،)CI=2333-1303 ،OR=4313(مادر اشتغال(، CI=233-22323 ،OR=0333(پدر و( CI=2323-24303 ،OR=0313(مادر دانشگاهی زندگی با دیگران )133=OR ،131-1303=CI ،)سن مادر )0314=OR ،0310-0=CI ،)سطح درامد بین یک تا دو میلیون تومان)4300=OR ،2320-2325 =CI)و باالتر از دو میلیون تومان)01344=OR ،33345-1310=CI )از جمله شاخص های تاثیرگذار بر ناامنی غذایی خانوارهای بوشهری بودند. سنجش همزمان متغیرهای مرتبط با امنیت غذایی در رگرسیون لجستیک باینری نشان داد نهایتاً تنها شغل پدر و درامد اثری مستقل بر امنیت غذایی دارند. نتیجه گیری: ناامنی غذایی حدوداً دو برابری فرد، در مقابل ناامنی غذایی درشیرخوار میتواند بیانگرتحمل گرسنگی توسط اعضای خانوار جهت جلوگیری از گرسنگی شیرخوار باشد. مطالعه حاضر، امنیت غذایی خانواده را از نظرکمی برآورد کرده و مطالعات تکمیلی در زمینه یادآمد غذایی همراه با آزمایش های بالینی مطالبه می نماید. کلیدواژهها: امنیت غذایی، شیرخوار، ایران

http://jpen.ir/article-1-376-en.pdf

  The Relationship between the Awareness and Performance of Parents Regarding Food Security with Anthropometric Indices among School-age Children in Bushehr, Iran, during 2017 Evidence Based Care Journal 2019 اسکوپوس
Abstract Parents' awareness and performance plays a key role in food safety of the children. This study aimed to investigate the relationship between parents’ awareness and performance regarding food security with anthropometric indices in school-age children from Bushehr, Iran, during 2017. Data in this descriptive-analytical study was collected from 402 parents using questionnaires on awareness and performance as well as an anthropometric indices. According to the results, 313 parents had a good level of Food security awareness. Cereal consumption was insufficient in 70.4% of the children. 37.4% of the children were overweight or severely obese. Parents awareness and their performance revealed no significant relationship with children height and weight indices (P<0.05). However, there was a significant relationship between awareness level and BMI-for-age index (OR=0.44; P=0.02). The overconsumption of dairy in overweight children (OR=0.51; P=0.03) and insufficient consumption of vegetables in obese or severe obese children were significant (OR=1.04; P=0.03). The over- or insufficient consumption of food raises the probability of parents’ unawareness about the standards of food serving for children.

http://eprints.mums.ac.ir/11039/1/EBCJ_Volume%208_Issue%204_Pages%2075-80.pdf


< >