دروس ارایه شده توسط  دکتر مريم رواني پور  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  تکامل کودک و خانواده
پرستاری (ارشد) ,
  زبان تخصصی
پرستاری ,
  نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  سمینار مسائل پرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  آشنایی با روش های آموزشی
پرستاری (ارشد) ,
  تمرین تدریس
پرستاری (ارشد) ,
  نظریه ها، الگوهای روانپرستاری و کاربرد آنها
پرستاری (ارشد) ,
  روش تحقیق،آشنایی بامنابع وسایل و ابزار تحقیق
پرستاری (ارشد) ,
  آمار و روش تحقیق پیشرفته
پرستاری (ارشد) ,
  بررسی وضعیت سلامت در کودکان
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بهداشت کودک و خانواده 1
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری در سنین مدرسه
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بهداشت کودک و خانواده 2
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری در دوره نوجوانی
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بیماریهای کودکان
پرستاری ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  فرآیند آموزش به بیمار
پرستاری ,
  بیماری های ژنتیکی و مشاوره
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری کودک سالم
پرستاری ,
  پرستاری در دوره نوزادی
پرستاری (ارشد) ,
  روش ها و فنون تدریس
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری در دوره شیرخوارگی
پرستاری (ارشد) ,

< >