فعالیت های اجرایی  دکتر مريم رواني پور  


  - Educational Assistant in School of Nursing. , Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr,I.R. Iran 2008 to 2010
  - Director of Research in Bushehr University of Medical Sciences , Bushehr,I.R. Iran 2009 to 2012

< >