تحصیلات  دکتر زینب ربیعی  


  کارشناسی ارشد-گرایش بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران 1389 1392
  کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ایران 1385 1389
  دانشجوی دکترای بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ایران 1397

< >