تحصیلات  زینب ربیعی  


  کارشناسی ارشد-گرایش بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ایران 1389 1392
  کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ایران 1385 1389

< >