دروس ارایه شده توسط  دکتر شهناز پولادي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بزرگسالان و سالمندان (2)
پرستاری ,
  فيزيوپاتولوژي و بيماري هاي داخلي 3
مامایی ,
  پرستاری از بیماری های مزمن
پرستاری (ارشد) ,
  اصول مدیریت خدمات پرستاری
پرستاری ,
  مدیریت خدمات پرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری و بیماری های حاد
پرستاری (ارشد) ,
  مدیریت پرستاری بالینی
پرستاری (ارشد) ,
  طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری از بیماری های حاد
پرستاری (ارشد) ,
  نظریه ها، الگوهای روانپرستاری و کاربرد آنها
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بزرگسالان و سالمندان (3)
پرستاری ,
  آمار و روش تحقیق پیشرفته
پرستاری (ارشد) ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...

< >