مقالات  فاطمه مالچی  


  بررسی عوامل مؤثربر یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی پانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی 1393 زینب ربیعی ، فاطمه مالچی،شرافت اکابریان دوم از سه نفر
بررسی عوامل مؤثربر یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی

  دیابت بارداری و سبک زندگی دومین کنگره زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی 1392 زینب ربیعی،طیبه غریبی ، فاطمه مالچی سوم از سه
دیابت بارداری و سبک زندگی

  سبک زندگی مادر در دوران بارداری و کم وزنی بدو تولد در نوزادان ترم دومین کنگره زندگی سالم و توسعه مراقبت های پرستاری و مامایی 1392 فاطمه مالچی، زینب ربیعی دوم از دو
سبک زندگی مادر در دوران بارداری و کم وزنی بدو تولد در نوزادان ترم

  The effect of mode of delivery on post partum sexual function in primiparous women سومین کنگره بین المللی سلامت زنان 1393
The effect of mode of delivery on post partum sexual function in primiparous women

  بررسی ،آگاهی ،نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی در رابطه با استئوپروز در سال 1390 زنان و مامایی و نازایی ایران 1394،184 علمی پژوهشی صدیقه افراسیابی،رقیه گشمرد،فاطمه مالچی،زینب ربیعی سوم از 8 نفر

دوره 18،شماره 184،زمستان 1394،صفحه 20-28


< >