پایان نامه ها  دکتر عبدالرسول خسروی  


  بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و خلیج فارس شهره سید حسینی ارشد عبدالرسول خسروی" رضا بصیریان جهرمی، نیلوفر معتمد"
  بررسی سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز احمدزاده، خدیجه ارشد عبدالرسول خسروی" شعله ارسطوپور"

< >