جوایز و افتخارات  اعظم حسين نژاد  


  رتبه اول آموزشی در دوران کارشناسی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، سالهای 1379 الی 1383
  رتبه برتر کشوری کنکور کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، 1383
  رتبه ممتاز دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1385
  پرستار نمونه ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1393
  دانشجوی برتر آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، سومین جشنواره سینا ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، 1395
دریافت فایل پیوست

< >