کتب و جزوات  اعظم حسين نژاد  


  روشهاي جديد در تدريس تالیف کوشامهر شیراز 1388 اعظم حسین نژاد، خدیجه عباسی
  نقش روي در تزريق سلامتي ترجمه بشری سابق (نشر علوم پزشکی) 1389 اعظم حسین نژاد، الهه آذرگون
  استانداردهای حفاظتی کار با داروهای شیمی درمانی تالیف همارا 1391 خدیجه عباسی، اعظم حسین نژاد

< >