مقالات  اعظم حسين نژاد  


  تاثير برنامه طراحي شده بازديد از منزل بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري سالك فصلنامه پرستاری ایران دوره 20، شماره 49، بهار 86 علمی – پژوهشی اعظم حسین نژاد، فاطمه الحانی، منیره انوشه، سقراط فقیه زاده اول از چهارنفر

  The Study of Knowledge, Attitude and Nutritional Practice of Secondary School Students in Darab City, Fars Province, Iran in 2011-2012 International Journal of School Health 2015 April; 2(2): e25702. علمی پژوهشی زهرا معدلی، اعظم حسین نژاد، ایمان شریفی کیا، خدیجه عباسی دوم از چهار نفر

  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی در رابطه با استئوپروز در سال 1390 مجله زنان مامایی و نازایی دوره 18، شماره 148،اسفند 1394 علمی پژوهشی صدیقه افراسیابی،رقیه گشمرد، فاطمه مالچی، زینب ربیعی، راضیه باقرزاده،اعظم حسین نژاد،نیلوفر معتمذ ششم از هشت نفر

  بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درباره علایم هشداردهنده سرطان دوره اول، شماره 1، تابستان 1395 ، صفحات 39-30 علمی پژوهشی

  Protection behaviors for cytotoxic drugs inoncology nurses of chemotherapy centers in Shirazhospitals, South of Iran 228 Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology | Oct-Dec 2016 | Volume 37 | Issue 4

  مقايسه افسردگي زنان متأهل كادر درماني شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي، مدرسينآموزش و پرورش و زنان متاهل خانهدار 50-25 ساله شیراز سال 1393-1392 فصلنامۀ پرستاری گروه های آسیب پذیر ) 83 )زمستان 5891 - سال سوم، شماره 9، صفحه 15 علمی ترویجی

  سطح آگاهی از علایم هشداردهنده سرطان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه¬کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر در سال 1395 هفتمین سمینار سراسری پرستار ماما پژوهش آبان 95


< >