فعالیت های اجرایی  اعظم حسين نژاد  


  عضو شورای فرهنگي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 1387
  مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری و مامایی زابل 1390- 1389
  مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی زابل 1390- 1389
  عضو انجمن علمي پرستاران ايران از سال 1384 تا کنون
  عضو سازمان نظام پرستاري ايران از سال 1386 تا کنون
  عضو انجمن علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر 1395

< >