تحصیلات  اعظم حسين نژاد  


  کارشناسی علوم پزشکی شیراز ایران 1379 1383
  کارشناسی ارشد / آموزش پرستاری/ گرایش بهداشت جامعه تربیت مدرس ایران 1383 1385
  کارشناسی ارشد الکترونیکی - آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران 1394

< >