مقالات  سحر غلامی  


  سنجش میزان آگاهی پرستاران پیرامون نحوه انتقال خبر بد به بیماران و همراهان آنها فصلنامه اخلاق پزشکی، کنگره اخلاق پرستاری سال هشتم، شماره بیست و نهم دکتر مریم روانی پور، سحر غلامی، دکتر فائزه جهانپور، مریم هاشمی، سمیه حسینی 2 از 5
دریافت فایل پیوست

  رویکردهای یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 1392-1391 مجله آموزش پرستاری و کنگره آموزش پزشکی دور پانزدهم دوره سوم سال سوم محمدرضا یزدانخواه فرد، سحر غلامی، مسعود بحرینی، کامران میرزایی 2 از 4
دریافت فایل پیوست

  تأثیرات روانی سبکهای فرزندپروری روی نوجوانان (مطالعه کیفی) پنجمین کنگره روانشناسی کودک و نوجوان 2012 دکتر فائزه جهانپور، سحر غلامی، پرویز عضدی 2 از 3


< >