پایان نامه ها  طيبه غريبي  


  - بررسي تأثير الگوي توانمندسازي خودمديريتي بر كيفيت زندگي نوجوانان و جوانان مبتلا به تالاسمي ماژور؛ نجمه رزازان كارشناسي ارشد دكترمريم رواني پور" طيبه غريبي"
  - بررسي تأثير الگوي توانمندسازي خودمديريتي بر كيفيت زندگي نوجوانان و جوانان مبتلا به تالاسمي ماژور؛ نجمه رزازان كارشناسي ارشد دكترمريم رواني پور" طيبه غريبي"

< >