کتب و جزوات  طيبه غريبي  


  بارداري و زايمان و بيماريهاي داخلي و جراحي در مامايي نزهت 1389 طيبه غريبي.راضيه باقرزاده.فرحناز كمالي.طاهره غريبي
  اكوسيستم واژن زنان دانشگاه علو پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 1395 طيبه غريبي.دكترراضيه باقرزاده.طاهره غريبي

< >