مقالات  طيبه غريبي  


  Acute pancreatitis durig pregnacy Advances in Environmental Biology ,8(23)2014, ISI 5 T.Gharibi,HR.alizadeh Otaghvar,H.vahedparast,R.Bagerzadeh,E,Rahmani,Ta.gharibi,peyman mikailli اول از 7نفر
دریافت فایل پیوست

  Elderly women,s views about sexual desire during old age:A qualitative study sex Disabil J, 2013 ISI 5 Maryam ravanipour,Tayebeh gharibi,Tahereh gharibi نويسنده مسئول از3نفر
دریافت فایل پیوست

  Prevalence of female sexual Dysfunction and related factors for under treatment in Bushehrian women of Iran, , sexuality and disability journal 2010 ISI 5 Razieh Bagerzadeh,Nasrin zahmatkeshan,Tayebeh Gharibi,Sherafat Akaberian,Kamran Mirzaei سوم از 11نفر
دریافت فایل پیوست

  مقايسه تاثير تكدوز فلوكونازول با دوز دنبال شونده آن در درمان وعود واژينيت كانديدايي راجعه ـ طب جنوب; 1382.صفحه25-30سال ششم شماره1 ISC 3.5 فرحناز كمالي. طيبه غريبي . بهروز نعيمي . پوراندخت افشاري نويسنده مسئول از 4نفر

  بررسی اثر دانه گیاه اسفرزه بر میزان سطوح تری گلیسیرید و لیپو پروتئین های سرمی ـ 2 طب جنوب 1387ـ ; صفحه139-146 سال یازدهم,شماره ISC 3.5 شهناز پولادي .احمدباقرپور.نيلوفر معتمد. دكتر عبداللطيف اميني. دكتر عليرضا رهبر. حكيمه واحدپرست.طيبه غريبي هفتم از 7 نفر
دریافت فایل پیوست

  - عوامل تنش زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر; ـ مجله ایرانی/آموزش در علوم پزشکی 1387ـ صفحه341-350 دوره هشتم شماره2 ISC 3.5 محمدرضا يزدانخواه فرد. شهناز پولادي. فرحناز كمالي . نسرين زحمتكشان. كامران ميرزايي. سيامك يزدان پناه . طيبه جمند. طيبه غريبي . رزيتا خرمرودي. فاطمه حاجي نژاد 9از11نفر
دریافت فایل پیوست

  - مقایسه مصرف همزمان فلوکونازول و کلوتریمازول با دوز دنبال شونده آن در درمان و عود واژینیت کاندیدایی راجعه در شهر بوشهر ـ طب جنوب; صفحه 34-39 سال دوازدهم شماره 1 1388ـ ISC 3.5 طيبه غريبي. مهستي گنجو. فرحناز كمالي. دكتر شهناز احمدي . شهناز پولادي.حكيمه واحدپرست.دكترنيلوفرمعتمد. طاهره غريبي
دریافت فایل پیوست

  - مقایسه تأثیر کرم گیاهی واژینال آویشن با کرم کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدایی ـ طب جنوب; 1388وصفحه214-224سال دوازدهم شماره3 ISC 3.5 زهرا فولادي.پوراندخت افشاري.طيبه غريبي.محمدعلي دباغ 3 از 4نفر
دریافت فایل پیوست

  - فراواني اختلالات خواب در نوبتکاران بیمارستانهای شهر بوشهر فصلنامه دانشكده پرستاري-مامايي و پيراپزشكي رفسنجان 1387سال سوم-شماره اول و دوم صفحه 35-29 علمي ترويجي 2 سيامك يزدان پناه .رزيتا خرمرودي. دكتر عبدالله حاجي وندي. فرحناز كمالي. شهناز پولادي . نسرين زحمتكشان. محمدرضا يزدان خواه فرد. راضيه باقرزاده. شرافت اكابريان . طيبه غريبي .طيبه جمند 10 از 11نفر

  - آمادگی بیمارستانهای استان بوشهر در برابر حوادث غیرمترقبه در سال 1388ـ طب جنوب 1392 شماره1 ISC 3.5 حكيمه واحدپرست. مريم رواني پور.فاطمه حاجي نژاد. فرحناز كماي. طيبه غريبي . راضيه باقرزاده 5 از 6 نفر
دریافت فایل پیوست

  بررسي كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بوشهر ؛ مجله دانشگاه علو پزشكي فسا 1391 شماره5 علمي پژوهشي 3.5 نسرين زحمتكشان.راضيه باقرزاده.شرافت اكابريان.محمدرضا يزدانخواه فرد.كامران ميرزايي.سيامك يزدان پناه. رزيتا خرمروي.طيبه غريبي. فرحناز كمالي.طيبه جمند 8 از 10نفر

  - مقايسه تاثير آموزش جند رسانه اي و آموزش رايج در مراكز بهداشتي شهربوشهر برشيردهي انحصاري كودكان زير6ماه مجله طب جنوب 1393شماره6 علمي پژوهشي 3.5 شرافت اكابريان.طيبه جمند.نسرين زحمتكشان.راضيه باقرزاده.كامران ميرزايي.طيبه غريبي.محمدرضايزدان خواه فرد.فرحنازكمالي.رزيتاخرمرودي.شهناز پولادي.رقيه گش 6از11نفر

  بررسي عوامل خطر مرتيط با زخم بستر با استفاده از معيار برادن در بيماران بستري در بيمارستانهاي فاطمه زهرا (س) و سلمان فارسي بوشهر طب جنوب 1391شماره3 علمي پژوهشي 3.5 طيبه جمند.شرافت اكابريان.رزيتاخرمرودي.شهنازپولادي.عبدالله حاجيوندي.راضيه باقرزاده.طيبه غريبي.محمدرضايزدانخواه.نسرين زحمتكشان.فرحنازكمالي.سيامك يزدا پناه .زهرا رضايي گرايي 8 از12نفر

  - بررسي تأثير الگوي توانمندسازي خودمديريتي بر كيفيت زندگي نوجوانان و جوانان مبتلا به تالاسمي ماژور؛ مجله آموزش پرستاري دوره 3 شماره 2 (پياپي 8) تابستان1393 علمي پژوهشي 3.5 نجمه رزازان .مريم رواني پور، طيبه غريبي.نيلوفر معتمد.احمدرضا زارعي 3از5نفر


< >