فعالیت های اجرایی  دکتر اکرم فرهادی  


  مدیر دفتر EDO دانشکده پرستاری و مامایی 1396
  مسئول آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامائی 1395

< >