فعالیت های اجرایی  دکتر اکرم فرهادی  


  مدیر دفتر EDO دانشکده پرستاری و مامایی 1396
  مسئول آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامائی 1395
  معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1397- ادامه دارد
  دبیر دانشگاه های قطب پنج در امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1399-1400

< >