تحصیلات  دکتر اکرم فرهادی  


  دکترای تخصصی سلامت سالمندان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ایران 1391 1304
  کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران 1378 1382
  کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ایران 1386 1389

< >