بیوگرافی  دکتر مسعود بحريني  


  بیوگرافی کلی

دکتر مسعود بحرینی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تولد: 1/12/1348 محل تولد: بوشهر ------------------ دیپلم تجربی 1366 دبیرستان سعادت بوشهر کارشناس پرستاری 1371- 1367 دانشکده پرستاری بوشهر کارشناس ارشد پرستاری بهداشت روان 1376- 1372 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران دکتری تخصصی آموزش پرستاری 1389- 1383 دانشگاه علوم پزشکی شیراز -----------------< >