پایان نامه ها  دکتر مسعود بحريني  


  بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل با سلامت روان و رفتارهای اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-1395 معصومه خواجه احمدی کارشناسی ارشد دکتر مسعود بحرینی" دکتر کامران میرزایی- دکتر عیسی صفوی"
  تاثیر بکارگیری کارت بازاندیشی بر تفکر انتقادی و اعتماد بنفس دانشجویان پرستاری زهرا وزیریان بوشهری کارشناسی ارشد دکتر مسعود بحرینی" محمدرضا یزدانخواه فرد- دکتر افشین استوار"
  بررسی رویکردهای یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 1391-1392 سحر غلامی باروقی کارشناسی ارشد محمدرضا یزدانخواه فرد" دکتر مسعود بحرینی- دکتر کامران میرزایی"
  بررسی عوامل خطرساز مرتبط با عدم رعایت رژیم دارویی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی شهر بوشهر-1393 زهرا رفیعی کارشناسی ارشد دکتر مسعود بحرینی" دکتر شهناز پولادی- دکتر کامران میرزایی"
  بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی راهبردهای مقابله ای و علائم افسردگی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور بوشهر-1394 راضیه هوشمندی کارشناسی ارشد شرافت اکابریان" دکتر مسعود بحرینی- دکتر کامران میرزایی"
  بررسی و مقایسه رضایت شغلی، صلاحیت بالینی و محیط عملکردی پرستاران بیمارستان شهدای خلیج فارس و سلمان فارسی بوشهر-1394 عبدالرسول عباسی کارشناسی ارشد دکتر مسعود بحرینی" محمدرضا یزدانخواه فرد- دکتر کامران میرزایی"
  بررسی منابع، سطح آلودگی صوتی و میزان ازاردهندگی آن در بخش های مختلف بیمارستان دانشگاهی شهدای خلیج فارس بوشهر-1393 مسلم محمدی کارشناسی ارشد دکتر مسعود بحرینی" دکتر سینا دوبرادران- دکتر کامران میرزایی"
  تاثیر طول مدت تزریق زیر جلدی آنوکساپارین سدیم بر وسعت کبودی و شدت درد محل تزریق در بیماران بستری در دو بیمارستان آموزشی شهر بوشهر 1392- یک کارآزمایی بالینی تصادفی متقاطع آذر دادآئین کارشناسی ارشد دکتر مسعود بحرینی" دکتر پرویز فرزادی نیا، دکتر افشین استوار"
  مقایسه سلسله مراتب قدرت، انسجام و ساختار خانواده دارای کودک معلول و غیر معلول شهر بوشهر-1394 سهیلا زائری کارشناسی ارشد دکتر مسعود بحرینی" دکتر مریم روانی پور- دکتر کامران میرزایی"

< >