کتب و جزوات  دکتر مسعود بحريني  


  پورت فولیوی حرفه ای پرستاری مبانی نظری راهنمای عملی تالیف دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1392 دکتر مسعود بحرینی، دکتر مریم روانی پور، مصطفی بیژنی، محمدرضا یزدانخواه فرد
  نکات کلیدی در تشخیص، درمان و مراقبت از بیماری های قلب و عروق تالیف انتشارات صبورا 1392 دکتر مسعود بحرینی، مصطفی بیژنی، دکتر علیرضا خاتونی، محمدرضا یزدانخواه فرد
  روش های پرستاری بالینی ترجمه نشر جامعه نگر 1390 علیرضا خاتونی، ناهید رژه، فاطمه گودرزی، شهرزاد پاشایی پور، مریم نثاری، دکتر مسعود بحرینی

< >