مقالات  دکتر مسعود بحريني  


  تاثیر الگوی توانمندسازی خودمدیریتی بر سلامت معنوی مادران دارای کودک فلج مغزی نشریه پرستاری کودکان 1395- شماره 1 علمی پژوهشی نجمه زارع، مریم روانی پور، مسعود بحرینی، نیلوفر معتمد، حمید نعمتی سوم از پنج
دریافت فایل پیوست

  prediction of mental health of students based on their parental bonding RECHT&PSYCHIATRIE 2016- ISI Masoud Bahreini, Mina Hasanzade, Sherafat Akaberian, Kamran Mirzaei, Somaye Zaeri اول از پنجم
دریافت فایل پیوست

  پیش بینی رضایت شغلی پرستاران بر اساس هوش هیجانی و صلاحیت طب جنوب 1392- شماره 2 علمی پژوهشی آذرمیدخت رضایی، مسعود بحرینی، سیروس سروقد، شهره شهامت دوم از چهارم

  مفهوم کار تیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: یک مطالعه کیفی توسعه آموزش جندی شاپور 1393- شماره 3 علمی پژوهشی مریم روانی پور، محمدرضا یزدانخواه فرد، شرافت اکابریان، مسعود بحرینی چهارم از چهارم (نویسنده مسئول)

  Improvment of Iranian nurses competence through professional portfolio: A quasi-experimental study Nursing and Health Sciences 2013- ISI, PUBMED Masoud Bahreini, Marzieh Moattari, Shohreh Shahamat, Sina Dobaradaran, Maryam Ravanipour اول از پنجم

  The effect of duration of subcutaneous injection on the extent of bruising and pain intensity at injection sites among patients receiving Enoxaparin Sodium: A randomized self-controlled clinical trial. International Cardiovascular research Journal 2015- no:2 ISI Azar Dadaeen, Masoud Bahreini, Parviz Bazi, Afshin Ostovar, Alireza raeisi, Sina Dobaradaran دوم از ششم (نویسنده مسئول)

  رویکزدهای یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 1391-92 آموزش پرستاری 1393- شماره 3 علمی پژوهشی محمدرضا یزدانخواه فرد- سحر غلامی، مسعود بحرینی، کامران میرزایی نفر سوم از چهارم

  بررسی رابطه سندرم قبل از قاعدگی و تیپ شخصیتی دانشجویان دختر دانشگاه های بوشهر زنان مامایی و نازایی ایران 1392- شماره 56 اسکوپوس- علمی پژوهشی شرافت اکابریان، مسعود بحرینی، صدیقه افراسیابی، دکتر نیلوفر معتمد، دکتر مریم حاجیلو نفر دوم از پنجم (نویسنده مسئول)

  Psychometric properties of the medication non-adherence questionnaire in patients with psychiatric disorders Jundishapour Journal of Chronic Disease Care 2015- no:3 علمی پژوهشی Masoud Bahreini, Zahra Rafiee, Shahnaz Pouladi, Kamran Mirzaei, Masoud Mohammadi Baghmollaei نفر اول از پنج

  Exploring nursing students experience of peer learning in clinical practice Journal of Education and Health Promotion 2015- no: 3 Pubmed Maryam ravanipour, Masoud Bahreini, Masoumeh ravanipor دوم از سه (نویسنده مسئول)

  ارتباط سلامت معنوی با افسردگی و اضطراب در بیماران سرطانی شهر بوشهر در سال 1393 فصلنامه پرستاری گروه های آسب پذیر 1394- شماره 2 ترویجی لیلا خضری، مسعود بحرینی، مریم روانی پور، کامران میرزایی دوم از چهار (نویسنده مسئول)

  Comparative study of quality of life and coping strategies in family of patients with major depression and bipolar disorder and in families without mental patient International Journal of Ayurvedic Medicine 2019;10 ISI Farahnaz Esmailvandi, Masoud Bahreini, Kamran Mirzaei, Maryam Ravanipour دوم از چهار نفر


< >