دروس ارایه شده توسط  دکتر مسعود بحريني  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  فوریت های روانپرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  سنجش و اندازه گیری
پرستاری (ارشد) ,
  اخلاق، حقوق و قانون در روانپرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بیماری های روان
پرستاری ,
  نظریه ها، الگوهای روانپرستاری و کاربرد آنها
پرستاری (ارشد) ,
  روانشناسی فردی و اجتماعی
پرستاری ,
  اصول سلامت روان و روانپرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری بهداشت روان
پرستاری ,
  آمار و روش تحقیق پیشرفته
پرستاری (ارشد) ,
  اصول مدیریت خدمات پرستاری
پرستاری ,
  مدیریت خدمات پرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  روانپزشکی و روانپرستاری اطفال و نوجوانان
پرستاری (ارشد) ,
  مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری روانی 2 (فامیل درمانی)
پرستاری (ارشد) ,
  مدیریت پرستاری بالینی
پرستاری (ارشد) ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  داروشناسی اختصاصی
پرستاری (ارشد) ,
  مداخلات روانپرستاری گروهی و خانوادگی
پرستاری (ارشد) ,
  مداخلات روانپرستاری فردی
پرستاری (ارشد) ,
  مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان
پرستاری (ارشد) ,
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  اختلالات روانی سالمندان و مراقبت های روانپرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  اختلالات روانی بزرگسال و مراقبت های روانپرستاری
پرستاری (ارشد) ,
  پرستاری اعتیاد
پرستاری (ارشد) ,

< >