تحصیلات  دکتر مسعود بحريني  


  کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ایران 1367 1371
  کارشناس ارشد پرستاری بهداشت روان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ایران 1372 1376
  دکتری تخصصی آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران 1383 1389

< >