تحصیلات  صديقه افراسيابي  


  کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایران 1379 1383
  کارشناسی ارشد، آموزش مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران 1384 1387

< >