ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

مامایی

مقطع: لیسانس
 

مامایی (کارشناسی مامایی)
  فهرست دروس   مامایی

  اصول و فنون پرستاری و مامایی
  آزمایشات کاربردی
  نوزادان
  زبان تخصصی (پیوسته)
  بیماری های داخلی و جراحی 2
  فیزیولوژی1 (مامایی پیوسته)
  بارداری و زایمان3
  بیوشیمی
  بهداشت مادر و کودک و باروری
  سلول و بافت شناسی
  میکروب شناسی
  تغذیه مادر و کودک
  اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها (پیوسته مامایی)
  ژنتیک
  فیزیولوژی 2 (مامائی پیوسته)
  روانپزشکی
  آناتومی 2
  بهداشت مادر کودک
  ایمنی شناسی ـ مامایی پیوسته
  آناتومی 1
  اصول خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت
  سایر موضوعات آموزشی
  جنین شناسی
  ارتباطات، آموزش و مشاوره در بهداشت باروری
  قارچ و انگل شناسی
  اخلاق و مقررات مامایی
  زبان عمومی
  بارداری زایمان 1
  فنآوری اطلاعات
  بارداری زایمان 2
  داروشناسی 2
  بارداری زایمان 3
  بارداری زایمان 2
  مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت
  نشانه شناسی و معاینه فیزیکی
  بارداری زایمان 4
  بیماری های داخلی جراحی 1 (مامایی پیوسته)
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
  تغذیه درمانی مادر و کودک
  رادیولوژی و سونوگرافی
  فيزيوپاتولوژي و بيماري هاي داخلي 3
  اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی
  بیماری های زنان
  آموزش به بیمار و مراجعه کننده
  اختلال عملکرد جنسی
  داروشناسی 1
  بیحسی و بیهوشی
تعداد بازدید:   ۱
< >