ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داروشناسی 1

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Introduction and Pharmacodynamics دکتر ساسان زائری 5/23 MB دانلود
2 Pharmacokinetics دکتر ساسان زائری 290/00 kB دانلود
3 Autonomic Drugs (Cholinergics and AntiCholinergics) دکتر ساسان زائری 1/21 MB دانلود
4 Autonomic Drugs (Adrenergics and AntiAdrenergics) دکتر ساسان زائری 857/00 kB دانلود
5 AntiHypertensive Drugs دکتر ساسان زائری 762/50 kB دانلود
6 Diuretic agents دکتر ساسان زائری 3/12 MB دانلود
7 Antidiabetic Drugs دکتر ساسان زائری 945/05 kB دانلود
8 Drugs Used in Hyperlipidemia دکتر ساسان زائری 2/06 MB دانلود
9 Drugs used in asthma دکتر ساسان زائری 1/48 MB دانلود
10 NSAIDs دکتر ساسان زائری 1/11 MB دانلود
11 Agents Used in Anemias دکتر ساسان زائری 222/13 kB دانلود
12 Drugs Used in Coagulation Disorders دکتر ساسان زائری 386/92 kB دانلود
13 Antibiotics 1 دکتر ساسان زائری 2/26 MB دانلود
14 Antibiotics 2 دکتر ساسان زائری 3/40 MB دانلود
15 Antifungal, Antiprotozoal and Antiviral Drugs دکتر ساسان زائری 1/23 MB دانلود
16 Agents That Affect Bone Mineral Homeostas دکتر ساسان زائری 2/41 MB دانلود
17 طرح درس فارماکولوژی 1 مامایی پیوسته دکتر ساسان زائری 104/32 kB دانلود
18 sedative and hypnotic drugs دکتر ساسان زائری 401/17 kB دانلود
19 Antidepressant drugs دکتر ساسان زائری 374/00 kB دانلود
1
      
< >