ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس اخلاق پرستاری دکتر یزدانخواه نیمسال اول99-98 دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد 68/50 kB دانلود
2 طرح درس اخلاق پرستاری دکتر جهان پور نیمسال اول99-98 دکتر فائزه جهان پور 80/50 kB دانلود
3 اخلاق پرستاری ارشد دکتر فائزه جهان پور 64/31 kB دانلود
4 اخلاق پرستاری کارشناسی دکتر فائزه جهان پور 69/27 kB دانلود
5 اخلاق پرستاری ارشد دکتر فائزه جهان پور 69/68 kB دانلود
6 طرح درس دکتر جهان پور 14002 دکتر فائزه جهان پور 73/50 kB دانلود
7 طرح درس دکتر یزدانخواه فرد 14002 دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد 67/50 kB دانلود
1
      
< >