ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.نظریه ها، الگوهای روانپرستاری و کاربرد آنها

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس نظریه ها و الگوهای روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 86/50 kB دانلود
2 نظریه های روانشناختی پیاژه، فروید و اریکسون دکتر مسعود بحريني 1/07 MB دانلود
3 طرح درس نظریه های روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 67/50 kB دانلود
4 طرح دوره نظریه ها مبحث دکتر روانی پور نیمسال اول 99-98 دکتر مريم رواني پور 101/50 kB دانلود
5 طرح درس نظریه ها مبحث دکتر روانی پور نیمسال اول 99-98 دکتر مريم رواني پور 117/00 kB دانلود
1
      
< >