ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.سایر موضوعات آموزشی


 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اختلال اضطرابی دکتر بیگدلی طيبه غريبي 2/36 MB دانلود
2 اختلالات خلقی ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1/36 MB دانلود
3 Schizophrenia (2) ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1/85 MB دانلود
4 علایم شناسی و شرح حال روا نپزشکی ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 3/04 MB دانلود
5 personality disorder 4 ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1/55 MB دانلود
6 زنان ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1/51 MB دانلود
7 روان دکتر بیگدلی کودکان طيبه غريبي 600/47 kB دانلود
8 آناتومی دستگاه تناسلی ـ مربوط به تدریس خانم مالچی طيبه غريبي 21/83 MB دانلود
9 بلوغ ـ مربوط به تدریس خانم مالچی طيبه غريبي 559/69 kB دانلود
10 فیزیولوژی قاعدگی ـ مربوط به تدریس خانم مالچی طيبه غريبي 11/72 MB دانلود
11 کتاب شیمی درمانی فرخنده مهبودي 7/36 MB دانلود
12 دیکشنری پرستاری فرخنده مهبودي 11/64 MB دانلود
13 فایل مربوط به خانم مالچی طيبه غريبي 94/54 kB دانلود
14 مدیریت و ارتقاء کیفیت دکتر راضيه باقرزاده 80/00 kB دانلود
15 مبحث پوست دکتر شهناز پولادي 2/45 MB دانلود
16 طرح درس مدیریت پرستاری (کارشناسی ارشد پرستاری) دکتر شهناز پولادي 95/00 kB دانلود
17 طرح درس مدیریت پرستاری(کارشناسی) دکتر شهناز پولادي 89/50 kB دانلود
18 داروهای وریدی فرخنده مهبودي 1/81 MB دانلود
19 روش تحقیق در پرستاری فرخنده مهبودي 1/97 MB دانلود
20 فرم ارزشیابی کارآموزی اورژانس دکتر شهناز پولادي 13/23 kB دانلود
21 طرح درس فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی جراحی 3 صديقه افراسيابي 88/00 kB دانلود
22 طرح درس فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی جراحی 3 صديقه افراسيابي ----
23 طرح درس بیماری های زنان دکتر راضيه باقرزاده 161/50 kB دانلود
24 طرح دوره بیماریهای زنان دکتر راضيه باقرزاده 106/87 kB دانلود
25 طرح دوره ترکیبی- مجازی دکتر رقيه گشمرد 63/02 kB دانلود
26 طرح دوره ترکیبی درس تکامل و سلامت خانواده دکتر رقيه گشمرد 57/69 kB دانلود
27 CPR 2010 دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد 1/28 MB دانلود
28 چک لیست مقالات تحقیقی-محمدرضا یزدانخواه فرد دکتر محمدرضا يزدانخواه فرد 213/08 kB دانلود
29 دکتر سیدیان1 طيبه غريبي 983/63 kB دانلود
30 دکتر سیدیان2 طيبه غريبي 521/06 kB دانلود
1 2
      
< >