ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داروشناسی 2

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Infection رامين سيديان 1/44 MB دانلود
2 Preeclampsia رامين سيديان 273/43 kB دانلود
3 Pain رامين سيديان 894/00 kB دانلود
4 Shock رامين سيديان 825/50 kB دانلود
5 Endocrinology رامين سيديان 983/63 kB دانلود
6 Oxytocin رامين سيديان 157/14 kB دانلود
7 Tocolytics رامين سيديان 289/67 kB دانلود
8 Pediatrics and Geriatrics رامين سيديان 1/05 MB دانلود
9 STD رامين سيديان 239/12 kB دانلود
10 Contraception رامين سيديان 240/20 kB دانلود
11 Contraception1 رامين سيديان 100/99 kB دانلود
12 Clomifene رامين سيديان 439/27 kB دانلود
13 Microcytic anemia رامين سيديان 244/68 kB دانلود
14 Iron Deficicency Anemia in pregnancy رامين سيديان 104/79 kB دانلود
15 Osteoporosis رامين سيديان 357/50 kB دانلود
16 Osteoporosis 1 رامين سيديان 1/44 MB دانلود
17 Analgesics رامين سيديان 141/50 kB دانلود
18 HCG رامين سيديان 170/05 kB دانلود
19 HMG رامين سيديان ----
20 Dosage forms and calculations دکتر ساسان زائری 526/00 kB دانلود
21 Thyroid and Antithyroid Drugs دکتر ساسان زائری 125/05 kB دانلود
22 AntiDiabetic Drugs دکتر ساسان زائری 129/20 kB دانلود
23 Drugs to Treat Infertility and PMS دکتر ساسان زائری 134/92 kB دانلود
24 Drugs to Treat endometriosis, AUB and PCOS دکتر ساسان زائری 119/82 kB دانلود
25 Contraceptive Drugs دکتر ساسان زائری 349/01 kB دانلود
26 Medication Abortion دکتر ساسان زائری 375/50 kB دانلود
27 prescription writing دکتر ساسان زائری 3/12 MB دانلود
28 طرح درس دکتر ساسان زائری 82/08 kB دانلود
29 داروشناسی مامایی ناپیوسته رامين سيديان 112/40 kB دانلود
30 ANTIBIOTICS (2) AND (3) دکتر ساسان زائری 188/20 kB دانلود
1
      
< >