ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.سلول و بافت شناسی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 digestive system دكتر ماريا ظهيري 16/07 MB دانلود
2 nervous system دكتر ماريا ظهيري 8/62 MB دانلود
3 circulatory system- blood دكتر ماريا ظهيري 2/19 MB دانلود
4 gartilage, bone دكتر ماريا ظهيري 16/23 MB دانلود
5 connective tissue دكتر ماريا ظهيري 11/93 MB دانلود
6 female reproductive system دكتر ماريا ظهيري 12/20 MB دانلود
7 respiratory دكتر ماريا ظهيري 16/80 MB دانلود
1
      
< >