ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.زبان تخصصی (ناپیوسته)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 pdf1 طيبه غريبي 410/68 kB دانلود
2 زبان تخصصی طيبه غريبي 61/00 kB
3 pdf2 طيبه غريبي 104/05 kB دانلود
4 pdf3 طيبه غريبي 186/09 kB دانلود
5 pdf4 طيبه غريبي 174/33 kB دانلود
6 pdf5 طيبه غريبي 372/85 kB دانلود
7 pdf6 طيبه غريبي 405/63 kB دانلود
8 pdf7 طيبه غريبي 197/27 kB دانلود
9 pdf8 طيبه غريبي 78/79 kB دانلود
10 pdf9 طيبه غريبي 359/78 kB دانلود
1
      
< >