ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داروشناسی 2

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 داروشناسی 2-مامایی رامين سيديان 129/10 kB دانلود
2 Shock رامين سيديان 1/44 MB دانلود
3 Endocrinology رامين سيديان 983/63 kB دانلود
4 Pre eclampsia رامين سيديان 273/43 kB دانلود
5 Pediatrics and geriatrics رامين سيديان 1/05 MB دانلود
6 Oxytocin رامين سيديان 157/14 kB دانلود
7 Tocolytic رامين سيديان 289/67 kB دانلود
8 Pain رامين سيديان 894/00 kB دانلود
9 Cardiovascular رامين سيديان 132/23 kB دانلود
10 CNS depressants رامين سيديان 273/02 kB دانلود
11 Gastrointestinal رامين سيديان 104/31 kB دانلود
12 PSYCHOTHERAUPETICS رامين سيديان 108/99 kB دانلود
13 Hematologic رامين سيديان 146/90 kB دانلود
14 Pharmacology رامين سيديان 4/50 MB دانلود
15 Autonomic رامين سيديان 93/09 kB دانلود
16 STD رامين سيديان 239/12 kB دانلود
17 Pharmacokinetic رامين سيديان 288/00 kB دانلود
18 pharmacodynamic رامين سيديان 541/00 kB دانلود
19 microcytic anemia رامين سيديان 198/44 kB دانلود
20 Hematologic drugs رامين سيديان 191/73 kB دانلود
21 PSYCHOTHERAUPETICS رامين سيديان 176/51 kB دانلود
22 Musculoskletal رامين سيديان 122/85 kB دانلود
23 Anesthetics رامين سيديان 109/83 kB دانلود
24 Anti infective drugs رامين سيديان 326/15 kB دانلود
25 (1) Dosage forms and calculations دکتر ساسان زائری 526/00 kB دانلود
26 ANTIBIOTICS (2) AND (3) دکتر ساسان زائری 188/20 kB دانلود
27 (4) Thyroid and Antithyroid Drugs دکتر ساسان زائری 125/05 kB دانلود
28 AntiDiabetic Drugs دکتر ساسان زائری 129/20 kB دانلود
29 Drugs to Treat Infertility and PMS دکتر ساسان زائری 134/92 kB دانلود
30 Drugs to Treat endometriosis, AUB and PCOS دکتر ساسان زائری 119/82 kB دانلود
1 2
      
< >