ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آناتومی 2

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2/5
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 bladder,rectom.. دكتر بنفشه اسماعيل زاده 7/49 MB دانلود
2 female external دكتر بنفشه اسماعيل زاده 4/97 MB دانلود
3 male reproductive دكتر بنفشه اسماعيل زاده 7/07 MB دانلود
4 muscles, fascia دكتر بنفشه اسماعيل زاده 8/73 MB دانلود
5 female reproductive دكتر بنفشه اسماعيل زاده 8/96 MB دانلود
6 pelvic skeleton دكتر بنفشه اسماعيل زاده 1/28 MB دانلود
7 pel.urinary دكتر بنفشه اسماعيل زاده 4/06 MB دانلود
8 pel.nerve دكتر بنفشه اسماعيل زاده 7/17 MB دانلود
9 pel.vessles دكتر بنفشه اسماعيل زاده 2/53 MB دانلود
10 pelvimetry دكتر بنفشه اسماعيل زاده 1/04 MB دانلود
11 prineum دكتر بنفشه اسماعيل زاده 7/92 MB دانلود
12 upper exteremity joint دكتر بنفشه اسماعيل زاده 9/82 MB دانلود
13 male 1 دكتر ماريا ظهيري 2/05 MB دانلود
14 male2 دكتر ماريا ظهيري 994/29 kB دانلود
15 female1 دكتر ماريا ظهيري 1/95 MB دانلود
16 female2 دكتر ماريا ظهيري 1/86 MB دانلود
17 pelvic blood supply دكتر ماريا ظهيري 1/30 MB دانلود
18 pelvic nerves دكتر ماريا ظهيري 1/08 MB دانلود
19 perinum2 دكتر ماريا ظهيري 1/83 MB دانلود
20 pelvic viscera دكتر ماريا ظهيري 725/87 kB دانلود
21 pelvic bone دكتر ماريا ظهيري 1/38 MB دانلود
22 pelvic muscles دكتر ماريا ظهيري 1/16 MB دانلود
1
      
< >