ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها (پیوسته مامایی)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2 3
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 تعریف اپیدمیولوژی، برخورد اکولوژیک با بیماری‌ها دکتر سودابه محمدی 536/54 kB دانلود
2 تعریف اپیدمیولوژی، برخورد اکولوژیک با بیماری‌ها دکتر سودابه محمدی 893/91 kB دانلود
3 واژه‌های رایج در اپیدمیولوژی دکتر سودابه محمدی 335/00 kB دانلود
4 واژه‌های متداول در اپیدمیولوژی دکتر سودابه محمدی 847/72 kB دانلود
5 نقش عوامل مختلف درایجاد بیماری‌ها دکتر سودابه محمدی 729/09 kB دانلود
6 نقش عوامل بیماری‌زا دکتر سودابه محمدی 893/91 kB دانلود
7 پیشگیری دکتر سودابه محمدی 291/19 kB دانلود
8 مراحل مختلف پیشگیری دکتر سودابه محمدی 607/03 kB دانلود
9 انواع مطالعات دکتر سودابه محمدی 893/91 kB دانلود
10 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک دکتر سودابه محمدی 573/94 kB دانلود
11 غربالگری دکتر سودابه محمدی 592/00 kB دانلود
12 بررسی و کنترل اپیدمی دکتر سودابه محمدی 510/77 kB دانلود
13 غربالگری دکتر سودابه محمدی 893/91 kB دانلود
14 بررسی و کنترل اپیدمی دکتر سودابه محمدی 274/10 kB دانلود
15 بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن دکتر سودابه محمدی 754/48 kB دانلود
16 بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن دکتر سودابه محمدی 431/25 kB دانلود
17 بوکلت کودک سالم دکتر سودابه محمدی 20/72 MB دانلود
18 بوکلت مانا دکتر سودابه محمدی 1/72 MB دانلود
19 راهنمای بوکلت کودک سالم دکتر سودابه محمدی 3/12 MB دانلود
20 راهنمای مانا دکتر سودابه محمدی 2/63 MB دانلود
21 بیماری‌های اسهالی دکتر سودابه محمدی 712/87 kB دانلود
22 الگوریتم کودک سالم و مانا دکتر سودابه محمدی 178/35 kB دانلود
23 بیماری‌های تنفسی دکتر سودابه محمدی 712/70 kB دانلود
24 کودک سالم و مانا دکتر سودابه محمدی 86/70 kB دانلود
25 عفونت گوش و گلودرد، اختلال رشد و تکامل دکتر سودابه محمدی 943/63 kB دانلود
26 بیماری‌های مزمن دکتر سودابه محمدی 768/93 kB دانلود
27 کلیات بیماری‌های مزمن دکتر سودابه محمدی 347/97 kB دانلود
28 مراقبت بیماری‌های شایع دکتر سودابه محمدی 299/61 kB دانلود
29 مراقبت بیماری‌های شایع 2 دکتر سودابه محمدی 530/94 kB دانلود
30 مراقبت بیماری‌های شایع دکتر سودابه محمدی 5/55 MB دانلود
1 2 3
      
< >