پرستاری

1 2

23 بهمن 1401
ارائه دهنده: محدثه فخری دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی موضوع: نقد کامل مقاله
Nurses` Caring Behaviors as Perceived by

 

29 آذر 1401
تاریخچه، رسالت و اهداف

 

9 آبان 1401
ارائه دهنده: خانم زهرا رضایی ،دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی 1399

 

16 فروردين 1398
رسالت
رسالت دانشکده پرستاری و مامایی...

 

16 فروردين 1398
اهداف

 

16 فروردين 1398
تعاریف
تعاريف: تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جز لاينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.

 

15 فروردين 1398
تاریخچه دانشکده پرستاری و مامایی

1 آبان 1397
معرفی EDO دانشکده

 

7 مهر 1397
ارائه دهنده: مرضیه پورقیومی، دانشجوی ترم 3 کارشناسی ارشد روان پرستاری
Prevalence of hypotension and its association with cognitive function among older adults

 

11 دی 1396
ارائه دهنده: رضا نعمتی بناری. دانشجوی ترم 3 کارشناسی ارشد پرستاری روان 95
Oxygen Therapy in Suspected Acute Myocardial Infarction

 
1 2
< >